54.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

54.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi. Baro Başkanımız Av.Türker KAPKAÇ’ın katıldığı toplantıda, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan CMK Ücret Tarifesi hususunda CMK görevi yapan üyeleriyle yaptıkları değerlendirmeler ve aldıkları kararlar hakkında bilgilendirmede bulunmuş, ortak bir tutum geliştirmek amacıyla görüş ve önerilerini ifade etmiştir.

Görüşmelerde;

• Adalet Bakanlığının Türkiye Barolar Birliğine ilettiği CMK Ücret Tarifesi taslağının ortalama yüzde 90 oranında artış içermesine ve bu oranın dahi TBB tarafından yeterli bulunmadığının bildirilmesine rağmen, Tarife’nin Resmî Gazete’de yüzde 58 artış ile yayımlanmasının,
• Meslektaşlarımızın görevlerini yaparak hak ettikleri ve ilgili kurumlara çok sefer iletildiği hâlde uzun yıllardır ödenmeyen adli yardım vekâlet ücretleri sorununun çözümsüz bırakılmasının gerek meslektaşlarımızın hakları gerekse yurttaşların adalete erişimleri bakımından kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.

Aşağıda belirtilen konularla birlikte, avukatlık mesleğine dair hayati sorunların çözümü için ortak mücadele kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.

Baro Başkanlarının avukatlık mesleği ve avukatların CMK, adli yardım görevlendirmelerinden kaynaklanan temel sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri sonucunda;

• CMK ücretlerinin ödenmesinde verilen hizmetin kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak, halen yüzde 20 oranında KDV alınması uygulamasından vazgeçilerek KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi,
• CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi için Tarife’nin yıl içerisinde birden fazla kez yayımlanabilmesine ve artış yapılabilmesine engel teşkil eden yönetmelik hükmünün değiştirilmesi,
• CMK hizmetine dair yol giderlerine ilişkin illerdeki farklı uygulamalara son verilerek mesleğin onuruna ve günün ekonomik koşullarına uygun duruma getirilmesi için düzenleme yapılması,
• Deprem bölgesinde hizmet veren Barolarımız başta olmak üzere, meslektaşlarımızın verdiği adli yardım hizmeti karşılığında tahakkuk eden birikmiş vekâlet ücretlerinin tek seferde ödenmesinin sağlanması taleplerinin hayata geçirilmesi konusundaki kararlılık vurgulanmıştır.

Kadın, çocuk ve engelli bireylerle ilgili görevlendirmeler istisna tutulmak üzere, bu talepler doğrultusunda; 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle CMK Kapsamındaki Zorunlu Müdafi/Vekil Görevlendirmeleri Otomasyon Sistemi’nin kapatılması, görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesi ve Barolarımızın, görev kabul etmeyerek yönteme destek veren meslektaşlar hakkında ceza puanı uygulamaması ilkesel olarak karar altına alınmıştır.

Bu hususlara ilişkin olarak Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı görüşmeler çerçevesinde, belirlenen takvim içerisinde somut gelişmelerin yaşanmaması hâlinde, ilerleyen günlerde konunun tekrar değerlendirilerek, CMK hizmetinin sunumuyla ilgili olarak daha etkili kısıtlamalar da dahil olmak üzere gerekli adımların atılması; ayrıca avukatların ve avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin olarak Ankara’da, tüm illerden meslektaşlarımızın katılımıyla “Büyük Savunma Mitingi” düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği; hukuk devletinin, bağımsız yargının, hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı ve onun temsilcisi 186 bin avukatı, dolayısıyla yurttaşın hakkını savunmak için ortak mücadeleden bir an bile vazgeçmeyecektir.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.