CMK Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1- Bu yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Zonguldak Barosu tarafından müdafi/vekil görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Zonguldak Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması, denetlenmesi, ödemeye ilişkin sorunların çözümü, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Madde 2 – Bu yönerge CMK kapsamında görevlendirilecek müdafii ve vekil avukatların çalışma esaslarını, avukatların görevlendirilme esaslarını, yükümlülüklerini, yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları, avukat atama sistemi işlemlerinin yürütülmesini, müdafii ve vekil olarak görevlendirilen avukatların ücret ve giderlerinin ödenmesini, müdafilik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını, CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek ilçe adliye merkezleri temsilcilerinin atanmasını, çalışma şeklini, görev ve yetkilerini, Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu ve bu komisyonun çalışma esaslarını kapsamaktadır.

YETKİ

Madde 3- Müdafi/Vekil tayin yetkisi Baroya aittir. CMK Komisyonu, Baro adına müdafi/vekil tayin işlemini gerçekleştirir. Baro, bu yetkisini Zonguldak İli sınırları içerisinde kullanır. Gerektiğinde ilçe temsilcisini yetkilendirebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

YÖNETİM KURULU

Madde 4- Bu yönergenin uygulanması, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında son karar organı Baro Yönetim Kuruludur.

CMK KOMİSYONU

A-ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 5- CMK Komisyonu, Baro Yönetim Kurulu tarafından iki(2) yıllığına seçilen en az 2 üye ve Zonguldak Barosu Yönetim Kurulunun görevlendireceği 1 koordinatör üyeden oluşur.

Baro Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş müdafi/vekil atama yetki ve görevini, Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelik ve yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde mazeretsiz olarak üst üste ya da toplamda üç toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Komisyonu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

B-GÖREVLERİ

Madde 6- CMK Komisyonu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

a) Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak,

b) CMK uygulamalarında müdafii/vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

c) Müdafi/vekillerin SDD sistemi ile yapılan görevlendirmelerinde iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

d) Müdafi/vekillerden ve kolluk/savcılık/hakimlik/mahkemelerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve karar vermek

e) CMK görevlendirmeleri kapsamında yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, yönergede bulunmayan hususlar hakkında karar vermek,

f) Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK uygulaması ile ilgili yönergeye aykırı davranan avukat ve diğer görevliler hakkında inceleme yaparak,listeden geçici ve kesin çıkarma yönünde karar vermek ve kararı soruşturma yönünden değerlendirilmek üzere  Baro Yönetim Kuruluna bildirmek,

g) Müdafi/vekil olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini düzenlemek,

h) CMK görevlendirmelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulundan destek istemek,

ı) Kabul ettiği görevi takip etmeyen ve CMK komisyonu tarafından uyarı alan avukatı soruşturma açılması talebiyle Baro Yönetim Kuruluna bildirmek.

i) Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kuruluna düzenli raporlar sunmak,

j) Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanlarını belirlemek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak ve senede en az 1 kez meslek içi eğitim semineri yapmak,

l) CMK İlçe temsilcilerini atamak.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 7 – CMK sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan CMK eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu vardır.

CMK listesinde yer almak ve Baro tarafından müdafii veya vekil olarak görevlendirilmek için, CMK sertifika programlarına katılmak zorunludur.

CMK müdafii ve vekil görev listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine CMK Komisyonu’nca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur. CMK müdafii, ve vekil görev listesinde yer almak için avukatlık stajının tamamlanmış ve serbest olarak çalışacak ise vergi açılışının yapılmış, sigortalı olarak yanında çalışacak ise sigorta başlangıcının yapılmış olması zorunludur.

CMK Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Zonguldak Barosu’nun diğer komisyonları ile işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Zonguldak Barosu üyesi ve gönüllü avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir. Zorunlu sertifika eğitimleri yılda en az 1 kere yapılır.Ancak;gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile daha fazla sayıda da eğitim semineri düzenlenebilir

GÖREVLENDİRMELER

Madde 8 –CMK Otomasyon sistemine, gönüllü avukat atanması konusunda yasa, yönetmelik ve yönergeye uygun talep gelmesi halinde, ücret esaslı puanlama sistemi uyarınca derhal görevlendirme yapılır.

Gönüllü avukat görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur;

a-Zorunlu haller dışında görevlendirmeler sadece BARONET sistemi üzerinden yapılır. BARONET, üzerinden yapılmayan, telefon ya da başka bir şekilde çağrılma üzerine gidilen görevlendirmeler için görev yazısı düzenlenmez ve görevlendirme ücreti ödenmez.

b-Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c-Görevlendirmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu görev listesinden adil dağılım ilkesine göre yapılır.

ç-Acele ya da zorunlu durumlarda, CMK servisinde görevli olan baro personeli kendisine gelen görevlendirme talebini sorumlu avukata iletir ve onayıyla görevlendirme yapılmasını sağlar.  Sorumlu avukata derhal ulaşılamaması halinde, sırasıyla CMK Koordinatörü, Baro Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Baro Başkanı tarafından liste sırası gözetilerek görevlendirme yapılması sağlanır.  Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Komisyonuna bildirilir

d-Saat 22.00-08.00 arası görevlendirmeler gece saati olarak nitelendirilir ve gece saatlerindeki görevlendirmelerde ,teşvik amacı ile, görevi kabul eden avukatın liste puanına yarım puan eklenir.

e-Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

f-Vekil veya müdafii olarak atanan avukatın görevini bizzat yapması esastır. Kovuşturma safhasındaki görevlendirmelerde, geçici olmak kaydı ile yetki belgesi verilerek başkaca bir avukatın duruşmaları takip etmesi ve yargılamanın aksamaması sağlanabilir. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

g-Çıkar çatışması bulanmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı ücreti ödenir.

h-Baro kayıtlarındaki telefonlarından aranıp;2 kez üst üste aramaya cevap vermeyen ya da görevi kabul etmeyen avukatın mazeretine bakılmaksızın arama sonunda arandığı liste puanına görev puanı kadar ceza puan eklenir.

i-İstekli avukat görevlendirmelerde yer ve görev ayrımı yapamaz. İstekli avukatın görevlendirmeyi kabul etmesine rağmen görevlendirmeye gitmemesi veya haklı bir mazereti olmaksızın görevlendirmeyi iade etmesi halinde görevi aldığı liste puanına 5 KATI görev puanı kadar ceza puan eklenir. Bu fıkradaki puan ekleme uygulaması; 5271 Sayılı CMK’da belirtilen zorunlu olarak görevden çekilme hallerinde uygulanmaz.

j-Sisteme yeni dâhil olan istekli avukatlar, CMK komisyonunun onayıyla belirlenecek ortalama puan ile listelere dahil edilirler.

l-Soruşturma aşamasındaki görevlendirme kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasındaki görevlendirme ise yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

m-Uzlaştırmacı ve arabulucu olmuş, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş, hâkim, hakem, Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi veya memur olmuş ve görevlendirmenin Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun olmaması hallerinde görevlendirilmiş olan gönüllü avukat, görev yaptığı olay ile ilgili olarak vekil ve müdafii olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

n-Avukatların, işlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, vekalet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

o- CMK görevinden ve gönüllü avukat listesinden ayrılmak isteyen avukat, Zonguldak  Barosu CMK Komisyonu’na vereceği yazılı bir dilekçe ile talebini bildirmesi üzerine, gönüllü avukat listesinden çıkartılır ve CMK görevinden ayrılır. Görevinden ayrılan avukat halen devam etmekte olan görevlerinden CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Zonguldak Barosu CMK Yönergesi hükümlerine göre yükümlü ve sorumludur.

MÜDAFİ VE VEKİL GÖREVLENDİRME USUL VE ESASLARI

A)GENEL OLARAK

Madde 9- Müdafi ve vekil görevlendirme yetkisi yalnızca Baroya aittir.

Görevlendirmeler sadece SDD programı üzerinden yapılır, sistem tarafından arama yapılmaksızın görevlendirme yapılamaz.

Görevlendirme olmaksızın müdafi ve vekillik hizmeti veren avukata bu yönergedeki yaptırımlarla ilgili usul uygulanır ve bu görev nedeni ile sonradan görev yazısı verilmez ve Baroya sunduğu faturalar kabul edilmez.

 (MAZERET) SÜRELERİ

Madde 10-

Senelik mazeret süresi 45 gündür.

Hamile avukatların talepleri halinde yasal izin süreleri ve raporlu olduğu süreler boyunca MAZERET hakları (rapor sunmak şartıyla) vardır.

CMK listesinde görevli iken askere giden avukatlar talepleri halinde hizmet süresi boyunca MAZERET hakları (sevk tarihi ve bitiş tarihini gösteren sevk belgesi sunmak şartıyla) vardır.  

Sağlık problemleri nedeniyle raporlu olunan süreler boyunca MAZERET hakları (rapor sunmak şartıyla) vardır.

Hamilelik, askerlik ve sağlık problemleri nedeniyle tanınan bu izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki 45 günlük mazeret süresinden sayılmaz.

VEKİLİN ve MÜDAFİİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 11 – CMK listesinde yer alan avukatlar aşağıda yazılı olan kurallara uymak zorundadır;

 1. Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime en geç bir saat içinde, mesafe yönünden daha uzaktaki birimlerin bulunduğu yerlere iki saat içinde ulaşmakla
 2. Görevlerini sonuna kadar özenli ve dikkatli biçimde yerine getirmekle,
 3. Yapmış oldukları göreve ilişkin tüm evrakları ve ödeme yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri il merkezi ve ilçelerde bulunan İdari İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen gün ve saate kadar (Merkez’de her ayın 15’ine kadar) asıl ve suret olmak üzere iki gömlek dosya halinde CMK Komisyonuna teslim etmekle,
 4. Yürürlükteki yasalara göre görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Komisyonuna ve ilgili soruşturma/kovuşturma makamına yazılı olarak bildirmekle,
 5. Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre, görüşme tutanağı, ifade, kimlik tespiti ya da sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek ve durumu yazılı olarak CMK Komisyonuna bildirmekle,
 6. İstekli avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını, adreslerini ve sonradan oluşan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Baro Levhasında değiştirmekle ve CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmekle
 7. Bir başkasının yanında sigortalı olarak çalışan avukatlar çalıştıkları avukatın serbest meslek makbuzunu kullanmakta ise, bu makbuzun yanı sıra sigortalı çalıştıran avukatın ödemenin sigortalı avukatın hesabına yapılamasına ilişkin muvafakatname yazısı ile avukatın sigortalı olduğunu gösterir yazının CMK Komisyonuna teslim etmekle
 8. Yükümlüklerini yerine getirmeyen müdafiiler CMK Komisyonu’nun kararı ile hakkında yaptırım kararları alınabileceğini bilmekle yükümlüdür.
 9. Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hatalı görevlendirme olması durumunda, buna ilişkin tutulan tutanakları en geç 15 gün içinde CMK Komisyonuna teslim edilmesi halinde, hatalı görevlendirmeye ilişkin puan iadesi yapılabilecektir. 
 10. Zonguldak Merkez İlçede görev alan istekli avukat KOZLU VE KİLİMLİ ilçelerinin doğal CMK avukatıdır.

GÖREVİN SONA ERMESİ

Madde 12 – İstekli avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer.

                  1. Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

                  2. İstekli avukatın görevi; avukatı olduğu kişinin kendisine vekaletli bir avukat görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin ilgili merci tarafından kabulü ile sona erer.

                  3. Yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla şüpheli ya da sanık için görevlendirilen müdafiinin görevi, şüpheli yada sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde müdafiin ifadesinde görev aldığı ilk sanık veya şüpheli için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer sanık veya şüpheliler için müdafiin görevi sona erer.Bu kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla CMK Komisyonuna bilgi verilir.

                  4. Müdafii, vekil ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi, Müdafii ya da vekilin baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle barodan süresiz olarak silinmesi ile sona erer.

                  5. Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerin varlığı durumunda ilgili mahkemenin veya savcılığın görevden çekilme sebebini haklı gördüğü durumda gerçekleşir. Görevden çekilmek isteyen avukat bu durumu soruşturma evresinde savcılığa, kovuşturma evresinde ise mahkemeye ve CMK Komisyonuna derhal yazılı olarak bildirir.

                  6. CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi:

                          Görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışmaması gibi hallerde, durumun belgelenmesi ve yargılama makamına verilen dilekçenin kabul görmesiyle, tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

                          Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan veya kovuşturma aşamasında devam eden görevi gereğince duruşmaları takip etmeyen müdafii veya vekillere, duruşmaları takip etmemelerinin sebebini en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak açıklamaları istenir. Yazılı açıklamada bulunmayan veya açıkladıkları mazeretleri haklı görülmeyen, açıklama talebini izleyen ilk duruşmadan itibaren görevlerini aksatmadan yürütmeyen müdafi ve vekiller o görev nedeniyle  hakkında yönergede belirlenen yaptırımlar uygulanır.

ÜCRET VE GİDERLER

Madde 13 – Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife” gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenir.

a) Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukatın görevi, soruşturmanın tüm aşama ve işlemlerinde devam eder. Soruşturma aşamasında aynı kişi için kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve Sorgu Hakimliği huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için aynı avukatın görevlendirilmesi halinde tek (bir) ücret ödenir.

b) Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında aynı dosyada, aralarında çıkar çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur ve müşteki için kural olarak bu kişilerin her biri için ayrı iş ücreti ödenir.

c Yargı yerlerinde istinabe ile yapılan işlerde müdafilere ve vekillere hizmetin yapıldığı birime ilişkin belirlenen ücretin yarısı ödenir.

d) Görevsizlik kararı üzerine dosya görevli bir üst mahkemeye gönderilmiş ise, müdafii / vekile aradaki fark ücreti ödenir.

e) Görevlendirilen avukatın yerine vekalet verilerek avukat seçilmesi halinde, görevlendirilmiş olan avukatın görevi sona erer ve bu avukata tam ücret ödenir.

f)Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen ve esası kapatılan dosyadaki müdafi ve vekilin görevi devam eder. Görevli avukata birleşme nedeniyle ayrı ücret ödenmez.

g- Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan karara bağlanmaması halinde müdafiye ücreti tam olarak ödenir..

h- Sistemden kesin olarak çıkarılan gönüllü avukatın takibindeki iş için takibe devam edecek müdafiiye hangi aşamasında olursa olsun o iş için tarifeye uygun ücret ödenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Madde 21 –Aşağıdaki hallerde avukata ücret ödenmez,

      a. Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ücret ödenmez. Zira soruşturma aşamasında ifade tutanağı aslı, kovuşturma aşamasında ise duruşma zaptının aslı gibidir sureti, serbest meslek makbuzu aslı, CMK Otomasyon sistemi üzerinden alınacak olan görevlendirme belgesi, zorunlu gider yazısı ile sigortalı avukat için muvafakatname ile sigortalı olduğunu gösterir yazı ve ayrıca bu maddede sayılan tüm belgelerin 2 suret fotokopisinin de teslim edilmesi gerekmektedir.

      b. Zorunlu hallerde, Baro Başkanı,CMK Komisyon Başkanı,İlçe Temsilcileri tarafından yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere CMK Otomasyon sistemi tarafından ataması yapılmamış görevlerin ücretleri ödenmez.

      c. İstekli avukat olarak görev almasına rağmen sonradan vekaletle görevlendirildiği davayı takip eden avukata ücret ödenmez.

      d. Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle; hakkında CMK Komisyonu ve Baro Yönetimince ücret ödenmeme yolunda karar verilen avukat ücret ödenmez.

      e. Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata ücret ödenmez.

      f. Hukuka aykırı herhangi bir işleme katılan avukata ücret ödenmez.

      g. Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara ücret ödenmez.

              h. Görevlendirme yapıldığı veya ücrete hak kazanıldığı tarihte vergi kaydı veya sigortalı çalıştığına dair belge bulunmayan avukatlara ücret ödenmez.

CMK LİSTESİNDEN ÇIKMA

SİSTEMDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMA

Madde 22 – İstekli avukatlar kendi istekleri ile Komisyona yazılı olarak başvurmak suretiyle CMK görev listelerinden ayrılabilirler. Kendi isteğiyle listeden ayrılan avukat, 1 yıl geçmeden yeniden kayıt isteminde bulunamaz.

YAPTIRIMLAR

YAPTIRIM İLKELERİ

Madde 23– CMK görev listesinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönergede belirlenen kurallara aykırı davranan, Baro Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları ve bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen CEZA PUANI, SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA, SİSTEMDEN KESİN ÇIKARILMA yaptırımları uygulanır. Bu yaptırımların uygulanması eylem için ayrıca idari ya da adli soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

Yaptırım uygulanması gereken eylemin Yönergenin ilgili maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

CEZA PUANI

MADDE 24- Ceza puanı; gönüllü avukatın, müdafilik veya CMK kurullarındaki görevi nedeniyle, CMK Komisyonu kararı ile 24. Maddeye göre hazırlık gece, hazırlık gündüz veya mahkeme görevleri için ceza puanı eklenmesi olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde ceza puanı cezası uygulanır. Avukatın ceza puanı kararına karşı itirazı üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a- BARONET nöbet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve yönergede verilen süre içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi

b- Duruşmayı mazeretsiz olarak takip etmediği ilgili kovuşturma makamı tarafından CMK Komisyonuna bildirilen avukat

c- Ücreti alınan dosya için bir defa da olsa kasıtlı olarak mükerrer ücret talebinde bulunması,

d- Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranması halinde, bu eylemleri yaptığı aşama için öngörülen puanın 5 katı kadar ceza puanı eklenir.

UYARMA

Madde 25 – Uyarma, istekli avukatın, tayin edildiği görevi nedeniyle, CMK Komisyon kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. İstekli avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

 1. Bir yıl içinde duruşmayı birden fazla kez mazeretsiz olarak takip etmediği ilgili kovuşturma makamı tarafından CMK Komisyonuna bildirilen avukat
 2. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında bir saat içinde gitmeme eylemini 1 yıl içinde birden fazla tekrarlayan istekli avukat,
 3. Görevlendirilmediği halde göreve giden veya görevlendirildiği iş dışında kişi ve iş sayısı itibari ile başka işlere bakma ve ödeme yapılması için bu görevlere ilişkin ödeme talebinde bulunan istekli avukat,
 4. Yönergede belirtilen görevleri yerine getirmeyen avukat,
 5. Müdafii veya vekil olarak görevlendirildiği ve ödemesini aldığı dosyanın bütün aşamalarında ücretli ya da ücretsiz olarak vekaletle devam eden avukat,
 6. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat.

Yazılı olarak uyarılır.

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA

Madde 25– Geçici olarak sistemden çıkarma; istekli avukatın, CMK Komisyonu kararı ile geçici olarak tüm görev listelerinden çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden geçici çıkarma cezası uygulanır daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. İstekli avukatın sistemden geçici çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

 1. Yönergenin uygulanmasına yönelik fiilinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılanlar kovuşturmanın sonuna kadar,
 2. İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde ceza puanını ve ya uyarmayı gerektiren eylemleri tekrar eden istekli avukat 6 ay süreyle,
 3. Ücreti alınan dosya için mükerrer ücret talebinde bulunmayı alışkanlık haline getiren istekli avukat 6 ay süreyle ,
 4. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat 6 ay süreyle ,
 5. Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren 1 yıl içinde bir kez daha uyarma cezası alan istekli avukat 1 yıl süreyle
 6. İdari ve adli soruşturma/kovuşturma nedeniyle meslekten geçici çıkarma cezası alan istekli avukatın cezasının tamamlanacağı tarihe kadar

Sistemden geçici olarak çıkartılır. Sistemden geçici olarak çıkarılan avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilemez.

SİSTEMDEN SÜRESİZ OLARAK ÇIKARILMA

Madde 26 –Sistemden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, CMK Komisyonunun kararıyla tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden SÜRESİZ çıkarma cezası uygulanır. Yönetim Kurulu kararı olmadan bu süre boyunca yeni görev verilmez İstekli avukatın sistemden süresiz çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

İstekli avukat listesinde yer alanlardan;

 1. Geçici olarak çıkartılma süresi içerisinde daha önce görevlendirildiği dosyaları haklı ve geçerli bir mazereti olmadan takip etmeyen avukat  
 1. Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen istekli avukat,
 2. Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı davayı vekaletle ve ayrıca müdafiliğini üstlendiği kişiden ya da üçüncü bir kişiden avukatlık ücreti alarak sürdüren istekli avukat,
 3. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K. Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranan istekli avukat,

İstekli avukat listesinden süresiz olarak çıkarılırlar. Bu avukatların sisteme geri alınmasına Yönetim Kurulu karar verir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde 27- CMK’nın uygulanmasında meydana gelebilecek değişikliklere ve karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesine yönelik yönergedeki değişiklikler CMK Komisyonu kararı ile Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Madde 28- Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5271 sayılı CMK,Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve CMK Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 29- Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu’nun 01/06/2022 Tarih ve 141 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibari ile yürürlüğe girer.