CMK Yönergesi

ZONGULDAK BAROSU

 CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1- Bu yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Zonguldak Barosu tarafından müdafi/vekil görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Zonguldak Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması, denetlenmesi, ödemeye ilişkin sorunların çözümü, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge;

a-)CMK Komisyonu’nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini,

b-)CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması(görevlendirilme ilke ve esaslarını), çalışma şekli, meslek içi eğitimleri yöntem ve esaslarını kapsar.

YETKİ

Madde 3- Müdafi/Vekil tayin yetkisi Baroya aittir. CMK Komisyonu, Baro adına müdafi/vekil tayin işlemini gerçekleştirir. Baro, bu yetkisini Zonguldak İli sınırları içerisinde kullanır. Gerektiğinde ilçe temsilcisini yetkilendirebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

YÖNETİM KURULU

Madde 4- Bu yönergenin uygulanması, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında son karar organı Baro Yönetim Kuruludur.

CMK KOMİSYONU

A-ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 5- CMK Komisyonu, Baro Yönetim Kurulu tarafından iki(2) yıllığına seçilen en az 2 üye ve Zonguldak Barosu Yönetim Kurulunun görevlendireceği 1 koordinatör üyeden oluşur.

Baro Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş müdafi/vekil atama yetki ve görevini, Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu adına yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde mazeretsiz olarak üst üste ya da toplamda üç toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Komisyonu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

B-GÖREVLERİ

Madde 6- CMK Komisyonu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir.

a)Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak,

b)CMK uygulamalarında müdafii/vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

c) Müdafi/vekillerin SDD sistemi ile yapılan görevlendirmelerinde iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

d)Müdafi/vekillerden ve kolluk/savcılık/mahkemelerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve karar vermek

e)CMK görevlendirmeleri kapsamında yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, yönergede bulunmayan hususlar hakkında karar vermek,

f)Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK uygulaması ile ilgili yönergeye aykırı davranan avukat ve diğer görevliler hakkında inceleme yaparak,listeden geçici ve kesin çıkarma yönünde karar vermek ve kararı soruşturma yönünden değerlendirilmek üzere  Baro Yönetim Kuruluna bildirmek,

g)Müdafi/vekil olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini düzenlemek,

h)CMK görevlendirmelerinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulundan destek istemek,

ı) Kabul ettiği görevi takip etmeyen ve CMK komisyonu tarafından uyarı alan avukatı soruşturma açılması talebiyle Baro Yönetim Kuruluna bildirmek.

i)Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kuruluna düzenli raporlar sunmak,

j)Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanlarını belirlemek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak ve senede en az 1 kez meslek içi eğitim semineri yapmak,

l)CMK İlçe temsilcilerini atamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDAFİ VE VEKİLLİK

Madde 7- Müdafi/vekillikte zorunluluk esastır. Bu yönerge kapsamında hukuki yardım istemlerinde, görev almak isteyen gönüllü avukatlara öncelik verilir. Baro Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde istekli ve görevli olmayan avukatlar arasından da görevlendirme yapılabilir.

MÜDAFİ VE VEKİLLİĞE KABUL

Madde 8- CMK kapsamında gelen taleplerin karşılanmasında, baro tarafından düzenlenen meslek içi eğitim programlarına katılıp sertifika alan avukatlar veya başka barolardan nakil gelmiş olup sertifika sahibi avukatlar, Baro Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvururlar.

Başvuruda bulunan avukatların CMK sertifikaları bulunmamaları halinde, Baro Başkanlığı’nca düzenlenecek meslek içi eğitim çalışmalarına katıldıktan sonra görevlendirme yapılır.

MÜDAFİ VE VEKİL GÖREVLENDİRME USUL VE ESASLARI

A)GENEL OLARAK

Madde 9- Müdafi ve vekil görevlendirme yetkisi yalnızca Baroya aittir.

Görevlendirmeler sadece SDD programı üzerinden yapılır, sistem tarafından arama yapılmaksızın görevlendirme yapılamaz.

Görevlendirme olmaksızın müdafi ve vekillik hizmeti veren avukata bu yönergedeki yaptırımlarla ilgili usul uygulanır ve bu görev nedeni ile sonradan görev yazısı verilmez ve Baroya sunduğu faturalar kabul edilmez.

B)SORUŞTURMA AŞAMASINDA

Madde 10- Emniyet Birimleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Sorgu Hakimlikleri tarafından talep edilecek hukuki yardım istemleri;

a)Kolluk birimlerine verilen, BARONET sistemine ait kullanıcı adı ve şifre ile avukat talebinde bulunulur. Ortalama puanla sistemde bulunan avukat, BARONET sistemince arandıktan sonra görevi kabul ya da red edebilir.

b)Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve kolluk kuvvetlerinin müdafi/vekil tayin yetkisi bulunmadığından, bu makamlarca BARONET sistemi harici tayin edilen müdafi/vekiller hakkında 9.madde hükmü uygulanır. Kolluk ve savcılık tarafından BARONET sisteminden talepte bulunulmadan, avukat görev kabul edemez.

C)KOVUŞTURMA AŞAMASINDA

Madde 11- Kovuşturma aşamasında mahkemeler tarafından yapılacak hukuki yardım istemleri; BARONET sistemi üzerinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile avukat talebinde bulunulur.

Madde 12 Kovuşturma Birimleri tarafından talep edilecek hukuki yardım istemleri;

a)Sistemde bulunan avukat, BARONET sistemince arandıktan sonra görevi kabul ya da red edebilir.

b)Kovuşturma birimlerinin müdafi/vekil tayin yetkisi bulunmadığından, bu makamlarca BARONET sistemi harici tayin edilen müdafi/vekiller hakkında 9.madde hükmü uygulanır. Kolluk ve savcılık tarafından BARONET sisteminden talepte bulunulmadan, avukat görev kabul edemez.

MÜDAFİ VE VEKİLLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 13- Müdafi ve vekiller;

a)Zorunlu haller dışında görevlendirildiği birime merkezde en geç bir saat, merkez dışındaki birimlere ise 2 saat içinde ulaşmakla yükümlüdürler.

b)Talep eden kurum ,Soruşturma aşaması için (a) bendinde belirtilen süre  içerisinde talep edilen kurumda bulunmayan avukat için, talepte bulunan kurum sayfasında aktif olan “avukat gelmedi” butonuna basabilir.

c)BARONET sisteminde her avukatın 45 gün mazeret hakkı bulunmaktadır.Mazeret haklarını avukatlar gün,saat,dakika olarak kullanabilirler. Mazeret hakkı sona eren avukat dilekçe ile durumunu CMK Komisyonuna bildirir.CMK Komisyonu gerekli gördüğü hallerde bu süreye ilave yapabilir.

d)Yapmış oldukları göreve ilişkin olarak olayın niteliğine göre görevlendirme yazısı, zorunlu gider belgesini, hukuki yardım yapıldığına ilişkin belgesini ve Komisyonca belirtilecek CMK formatına göre düzenlediği listeyi her ayın birinci(1.) ve on beşinci(15.) günü arasında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına sunmak üzere Baro Başkanlığı’na sunmakla yükümlüdürler. Ayın on beşinci(15.) gününden sonra Baro Başkanlığı’na sunulan belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir sonraki ayda sunulur

e)CMK Komisyonuna Haklı mazeret göstermeden görevden çekilen avukat, Görevlendirildiği Halde Göreve Gitmedi olarak değerlendirilip BARONET’te işaretlenir.

f) Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, yeni esas alan davayı da takip etmekle ve durumu CMK Komisyonuna bildirmekle yükümlüdürler.

g)Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre ifade, kimlik tespiti ve sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen müdafi/vekiller CMK Komisyonunun teklifi üzerine Baro Yönetim Kurulu kararı ile CMK listesinden çıkarılır.

MÜDAFİ VE VEKİLLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

Madde 14- Komisyon tarafından görevlendirilen müdafi/vekilin görevi aşağıdaki hallerde sona erer.

a)Kovuşturma aşamasında avukatın görevi; yargılamanın yapıldığı yer dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilip kesinleşmesiyle, esasa ilişkin verilen hükmün kesinleşmesiyle ve davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

b)Görevden çekilme, yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat, durumu derhal baroya bildirir. Bu bildirimler, dava ile ilgili bilgileri, çekilme nedenleri, duruşma tutanaklarını ve duruşma gününü içerir. Çekilme talebi Baro Başkanlığı tarafından kabul edildiği takdirde, o görevle ilgili yeni görevlendirme yapılma tarihi itibariyle çekilme talep eden avukatın görevi sona erer.

c)Avukat tayin edilen kişinin, kendisine müdafi/vekil seçmesi halinde baro tarafından görevlendirilen avukatı görevi sona erer

d)Birleştirme durumunda, birleştirme ile esası kapanan dosyalardaki müdafi/vekilin görevi, birleştirilen dosyada aynı sanık/mağdur hakkında müdafi/vekil bulunması halinde sona erer. Birleştirilen dosyada aynı sanık/mağdur hakkında müdafi/vekil bulunmaması halinde görevi devam eder.

e)Soruşturma ve kovuşturmanın hangi aşamasında olursa olsun menfaat çatışması bulunması halinde birden fazla şüpheli/mağdur/sanık için görevlendirilen avukatın görevi, şüpheli/mağdur/sanıklardan biri için devam eder, diğerleri için sona erer.

f)Mücbir sebep sayılabilecek haller dışında herhangi bir nedenle CMK listesinden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi, ücretini almadığı mahkeme görevleri ile ilgili olarak sona erer. Ücretini aldığı görevlerin ücretini, ücret aldığı tarife üzerinden iade etmesi halinde veya CMK listesinde görevi devam eden bir başka avukata ücretsiz devretmesi halinde sona erer. Aksi takdirde bu dosyalara ilişkin olarak görevi devam eder.

Haklı bir nedeni olmadan görevi bırakan avukat, o görev nedeni ile kendisine yapılan ödemeleri iade eder. Avukatlık Kanunu gereğince çekilmenin bildirildiği tarihten itibaren 15 gün süreyle avukatın sorumluluğu devam eder.

CMK LİSTESİNDEN ÇIKMA

Madde 15- Görevli avukatlar, kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilir. Mazeretsiz kendi isteği ile listeden çıkan avukat bir yıl geçmeden listeye yeniden yazılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAPTIRIMLAR

Madde 16- Müdafi ve vekillerden;

a)Kabul ettikleri halde 13/a maddesinde belirtilen süre  içerisinde avukat talebinde bulunan kurumda olmayanlar,

b)Kovuşturma aşamasında mazeret veya yetki belgesi vermeksizin duruşmaya katılmayanlara, (1 defaya mahsus)

c)Bu yönerge gereğince geçerli bir görevlendirme olmaksızın müdafi/vekillik yapanlar,

d)Yönergenin 13. maddesinde belirtilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

e)Disiplin soruşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler hakkında,

Uyarı cezası verilir ve CMK komisyonu tarafından” Görevlendirildiği Halde Göreve Gitmedi”  butonuna basılır.

LİSTEDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA

Madde 17- Müdafi ve vekillerden;

a)Bu yönergenin uygulanmasına yönelik fiilinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar,

b)CMK da görev aldığı halde bürosunu kapatıp herhangi bir adres bildirmeyenler,

CMK komisyonu tarafından Geçici olarak görev listelerinden çıkarılır.

Görev listesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasını kapsar.

Bu madde hükmü uyarınca geçici olarak listeden çıkarılan görevli avukatların takip etmekte olduğu işlere ilişkin sorumlulukları, listeden çıkarılma nedeni genel avukatlık hukukuna ilişkin bir nedenden dolayı disiplin soruşturmasını gerektirmiyorsa devam eder.

LİSTEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA

Madde 18- Görevli avukatlardan;

a)İlk uyarı tarihinden başlamak üzere bir yıl içerisinde yönergenin 16. maddesini ikinci kez ihlal edenler ikinci ihlal tarihinden itibaren,

b)Yönergenin 17. maddesinin 1-a bendi uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları cezası kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

c)Komisyona teslim edilen evraklarda gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler/öğrenilenler gerçeğe aykırılığın tespit edildiği/öğrenildiği tarihten itibaren,

d)Bu yönergeye göre baro tarafından düzenlenecek olan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına CMK sertifikası bulunsa bile mazeretsiz olarak katılmayanlar veya çalışmaları tamamlamayanlar,

e) Soruşturma ve Kovuşturma evresinde görevlendirildikleri halde 16/b maddesine göre uyarı cezası aldığı halde görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmeyenler (Soruşturma açılması talebi ile Baro Yönetim Kuruluna bildirilir.)

Hakkında CMK Komisyonunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılır.

Görev listesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasını kapsar

Görev listesinden çıkarılan avukatlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir(1) yıl geçmeden aynı listeye yazılamazlar.

Bu madde hükmü uyarınca listeden çıkarılan görevli avukatların takip etmekte olduğu işlere ilişkin sorumlulukları, listeden çıkarılma nedeni genel avukatlık hukukuna ilişkin bir nedenden dolayı disiplin soruşturmasını gerektirmiyorsa devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde 19- CMK’nın uygulanmasında meydana gelebilecek değişikliklere ve karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesine yönelik yönergedeki değişiklikler CMK Komisyonu kararı ile Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Madde 20- Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 5271 sayılı CMK,,Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve CMK Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 21- Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu’nun 05.04.2017 Tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarih itibari ile yürürlüğe girer.