Duyuru 2022/9

Konu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yazısı ekinde Birliğimize iletilen Kurul kararında “Borç takiplerinde, borçlu kişiler dışındaki kişilerin cep telefonlarını hukuka aykırı şekilde elde eden, bu numaralara kendisi ile ilgisi olmayan borç sebebiyle ileti gönderen, ya da bu numaraları aramak suretiyle 6698 sayılı Kanun açısından hukuka aykırı veri işleme faaliyetinde bulunan ve aksini ispat edemeyen veri sorumlusu avukatlar hakkında” 6698 sayılı Kanun uyarınca idari işlem tesis edileceği karara bağlanmıştır.     

Sözü edilen kararın bir örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yazısı