Duyuru No:2015/95

DUYURU NO:2015/95

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan avukatlara da tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ kapsamına giren meslektaşlarımızın 01 Ocak 2016 tarihine kadar vergi dairelerine bildirimde bulunarak elektronik tebligat formunu doldurmak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunluluğu bulunmaktadır.

456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemli davamız Danıştay 4. Dairesi’nin 2015/9443 Esasına kayıtlı olup henüz yürütmeyi durdurma talebimiz hakkında karar verilmemiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

http://www.gib.gov.tr/456-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi

 

Türkiye Barolar Birliği E-Posta Bülteni18.12.2015

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT
DÖNEMİ BAŞLIYOR

456 Sıra sayılı VUK Tebliği uyarınca*
vergiye ilişkin işlemlerde

1 OCAK 2016

tarihinden itibaren Elektronik Tebligat Sistemini** kullanmak zorunlu hale gelmiştir.
Vergi dairenize elektronik tebligat formunu vermeniz gerekmektedir.

                                                                                                     Saygılarımızla

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

* Bu tebliğe karşı TBB tarafından açılmış olan iptal davası, henüz sonuçlanmamıştır.

** Kayıtlı e-posta kullanımı tebliğ tarihinin ispatı açısından önerilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında yapılan özel anlaşma gereği TNB-KEPmeslektaşlarımıza özel indirimli fiyatla sunulmaktadır. Meslektaşlarımızın KEP hizmetini başka kurumlardan da alması mümkündür.