Duyuru No:2017/54

BARO BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK

DUYURU NO:2017 / 54

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla Munzam Emeklilik Yönergesi’nin kabul edildiği bildirilmiş ve Munzam Emeklilik Yardımı 01.01.2014 tarihi itibariyle yapılmaya başlamış 4059 kişiye ulaşılmıştır.

Gelinen noktada;

         · TBB’nin merkezi değerlendirme sınavı yapma yetkisinin elinden alınması nedeniyle, o tarihte 75 bin olan avukat sayısının 4 sene sonra 85 bin olması planlanırken; bu sayının 105 bine ulaşmış olması,

· Sağlık yardımlarına ödenen birim fiyatlarını doğrudan etkileyen döviz fiyatlarının geçen süreçte yaklaşık üç kat artması,

· Çok sayıda Baro Başkanlarımızın ve meslektaşlarımızın ısrarlı talepleriyle munzam emeklilik yardımlarında “İhtiyaç Kriterlerinin” göz önünde tutularak, munzam emeklilik yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ödenmesi talepleri, hep birlikte göz önünde tutulmuş ve mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu çerçevede munzam emeklilik yönetmeliğine “İhtiyaç Kriterinin” kanuna uygun şekilde ilave edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu imkandan hali hazırda yararlanan ancak belirlenen ihtiyaç kriterini belgeleyemeyen hak sahiplerinin ise sistemden ayrılmaları üzerine gerçek ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza daha yüksek ve anlamlı yardımlar yapılması imkanlarının yaratılması yönünde Yönetim Kurulumuz 3-4 Ağustos 2017 tarihli toplantısında munzam emeklilik yönergesinde değişiklik yapmış olup, değişikliklerin işlendiği yönerge metni duyuru ekinde sunulmuştur.
Yönerge kapsamında yardımdan yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Avukatlık faaliyetine son vermiş, vergi kaydını kapatmış, SGK’lı olarak herhangi bir işte çalışmamak,

b) Altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak,

c) Barokart sahibi olmak,

d) Başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak,

e) Baroya kayıtlı şekilde fiilen (eylemli olarak) toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş olmak,

f) Hane halkı gelirleri toplamı 1,5 net asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi Hariç) altında olmak,

g) Aynı hane içerisinde yaşayan kişilere ait gayrimenkul ve taşıt miktarı birden fazla bulunmamak,

h) Barosuna karşı yükümlülüklerini (Baro aidatı, disiplin para cezası, baro seçimlerine katılmama nedeniyle verilen para cezaları ile bunlara ait faizler) yerine getirmiş olmak,

Yukarıdaki şartları taşıyan avukatlarımıza yardımın yapılabilmesi için;

a) Baro kaydının bulunduğuna, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az 20 (yirmi) yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunulduğuna ve avukatlık keseneği borcu bulunmadığına dair ve baroya en son kayıt tarihini bildirir baro yazısının,

b) Talep Dilekçesinin,

c) Sosyal Yardım Talep Formunun (Baro tarafından sistem üzerinden oluşturulacaktır.) ,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin,

e) 20 Yıl avukatlık yapıldığına ilişkin belgenin,

(Serbest avukatlık yapıldı ise vergi dairesinden alınacak belge, kurum avukatlığı yapıldı ise kurumdan alınacak resmi yazı)

f) Hanede yaşayan kişileri gösterir muhtarlıktan alınacak belgenin,

g) Avukatın ve eşinin SGK’dan (4/a, 4/b, 4/c) aldığı emekli maaşını gösterir belgelerin, (Maaş almıyor ise almadığına dair belgeler)

h) Hanede yaşayan kişiler için SGK hizmet dökümünün,

i) Hanede yaşan kişilere ait menkul ve gayrimenkullere ilişkin belgelerin,

j) Munzam Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesinin (Fon-4 Belgesi).

İlgili baro tarafından en geç iki hafta içerisinde avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra Ek-1 Munzam Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi) ile birlikte Türkiye Barolar Birliği ’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun güncel mevzuatına https://www.tbbsydf.org.tr/ internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

E k i :

Munzam Emeklilik Yönergesi