Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Dönem 1. Değerlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurul Delegeleri 04 Haziran 2022 tarihinde bir araya gelerek aşağıdaki hususlarda tespitlerde bulunmuş, değerlendirmeler gerçekleştirmiş ve sonuçlara ulaşmıştır:

1-) Türkiye Barolar Birliğinin katılımcı, demokratik, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışıyla yönetilmesi çerçevesinde delegelerle altı ayda bir değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmesi olumlu görülmüş; bu toplantıların sürdürülmesi düşüncesi benimsenmiştir.

2-) Savunma, adil yargılanmanın bir parçasıdır; savunma haktır. Savunma makamının temsilcisi avukatların karşı karşıya oldukları sorunların önemli bir kısmı ülkedeki siyasi, hukuki, ekonomik gelişmelerle ilişkilidir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesisi, avukatlık mesleğinin gereklerinin yerine getirilebilmesinin olmazsa olmazıdır. Hukuk devletinin en önemli unsurlarından olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için Türkiye Barolar Birliğine ve Barolara düşen rol kararlılıkla yerine getirilecektir.

3-) Avukatların sosyal ve ekonomik koşulları, katlanılamaz durumdadır. Meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarının çözülmesi, Türkiye Barolar Birliğinin ve Baroların öncelikli gündem maddesidir. Bu sorunların, kısa, orta ve uzun vadeli çözümleri olup, mesleğimizin artık icra edilemez hale geldiği bu süreçte ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar için etkin tavır alınması ve gerektiğinde anayasal demokratik hakların sonuna kadar kullanılmasından kaçınılmayacağı kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda:

a-) Artan enflasyon oranları dikkate alınarak, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde derhal güncelleme ve iyileştirme yapılmalıdır.

b-) CMK ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmelidir.

c-) Adli yardımın yıllar içinde biriken gecikmiş avukatlık ücreti ödemeleri bir an evvel yapılmalıdır.

ç-) Stajyer avukatlara stajlarının ilk altı aylık döneminde, devlet tarafından asgari ücret miktarı kadar ücret ödenmelidir.

d-) Avukatlık faaliyetlerinde KDV ücreti indirilmeli; serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyeti sağlanmalı; bir yıllık genç girişimci

Bağ-Kur prim muafiyeti üç yıla çıkarılmalıdır.

e-) Avukatların faaliyet alanları genişletilmeli; hukuk yargılamalarında ve arabuluculukta avukatlıkla temsil zorunluluğu getirilmeli; KVKK tebliğinde yer alan veri koruma görevlisi hukukçu olmalıdır.

f-) Kamu avukatlarının ek gösterge sorunu çözülmeli ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

g-) Mevcut hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliği artırılmalı, ihtiyacın çok üzerinde açılmış bulunan hukuk fakültelerine bir yenisi daha eklenmemelidir. Hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırası şartı 50 bine yükseltilmelidir.

4-) Avukatlık faaliyetlerinin önündeki engeller kabul edilemez.

a-) Duruşmaların zamanında başlaması sağlanmalı; özellikle yargılama makamlarının keyfi tutumlarından kaynaklanan gecikmeler önlenmelidir.

b-) Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi işlevsel kılınmalı, avukatların kayıt ve evrak incelemede yaşadığı sorunlar giderilmelidir. TAKPAS, avukatların kullanımına yeniden ve bir an evvel açılmalıdır.

c-) Avukatların yaşamlarını ve beden bütünlüklerini tehdit eden şiddet vakalarının önlenebilmesi için, avukatlığa yönelik ayrımcı ve itibarsızlaştırıcı dil terk edilmeli, gerekli tedbirler derhal alınmalıdır.

ç-) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun avukatlık faaliyetlerini engelleyecek şekilde yorumlanmasının önüne geçilmeli; açık düzenleme yapılarak, avukatlık faaliyetleri kişisel veriler bakımından istisna haller kapsamına alınmalıdır.

d-) Hukuka açıkça aykırı hasar koruma şirketleri başta olmak üzere, kanunlarla avukatlara tekel hakkı olarak tanınmış bulunan mesleki faaliyet alanlarımıza yönelik haksız müdahale ve girişimler, caydırıcı düzenlemelerle önlenmelidir.

Sonuç

Mesleğimiz uzun süredir tehdit altındadır. Söz konusu tehditler; ihtiyaç durumu gözetilmeden ve Barolara danışılmadan açılan hukuk fakülteleri, nicel artış ve mesleki faaliyet alanının genişletilmesi bir yana, daha da daraltılmasıyla birlikte ortaya çıkan katlanılmaz gelir kaybı, avukata yönelik şiddet, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerinin söylem, işlem ve fiilleriyle mesleğimizin itibarsızlaştırılması çabası şeklinde vücut bulmuştur.

Türkiye Barolar Birliğinin ve Baroların, bugüne kadar, mesleğimiz için yakıcı hâle gelmiş bulunan sorunların çözümü için yaptığı uyarı ve teklifler göz ardı edilmiş; her türlü yapıcı öneri kayıtsızlıkla karşılanmış; mesleğin sorunlarını çözme iradesi gösterme gerekliliğinin aksine, günbegün, içinde bulunduğumuz krizi derinleştirecek yeni politikalar uygulamaya sokulmuş; mesleğimizi, Türkiye Barolar Birliğini ve Baroları bölmeye ve itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem tercih edilmiştir. Kaotik bir hâl alan adalet sisteminde, avukatlar intihara sürüklenmiş ve mesleklerini icra ettikleri her türlü kamusal alan, avukata yönelen şiddetin ve cinnetin suç mahalleri haline gelmiştir.

Yaşanmakta olan ekonomik kriz sebebi ile içinde bulunduğumuz ekonomik yoksunluk, yeni bir şiddet biçimine dönüşerek avukatlara yönelik şiddete yeni bir boyut eklemiş; insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkını tehdit eder boyutlara ulaşarak katlanılabilir sınırı çoktan aşmıştır. İçinde bulunduğumuz bu ağır koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi ile birlikte avukatlar en temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bir tehlikenin altında kalmışlardır.

Bu durum karşısında Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, işlevsizleştirilmiş adalet sistemi ve ekonomik kriz karşısında avukatları ezdirmeme kararlılığında ortaklaşmış; her türlü farklılıklarından sıyrılarak, avukatlık mesleği için birlikte demokratik haklarını kullanma kararı almıştır. Sonuç deklarasyonunda yer alan konularda gerekli düzenlemelerin yapılmaması hâlinde hayata geçirilecek olan bu birlikte eylemsel tavır gösterme kararı; mesleğe başlarken hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza, namusumuz ve vicdanımız üzerine ettiğimiz yeminin gereğidir. Mesleğimize ettiğimiz yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır.

Avukatlık faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılmaması ve avukatların içinde bulunduğu ekonomik yoksunluğun giderilmesine yönelik yukarıda tespit olunan adımların ivedilikle atılmaması hâlinde, yeni adli yılın açılışıyla birlikte uluslararası sözleşmelerin, Anayasa’nın ve kanunların bize tanıdığı demokratik haklarımızı kullanmakta bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi; içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığında olduğumuzu, Birliğimizden aldığımız kuvvetle tarih önünde tüm kamuoyuna bildiririz.


Av. R.Erinç Sağkan (TBB Başkanı)
Av. Sibel Suiçmez (TBB Başkan Yardımcısı)
Av. Gürkan Altun (TBB Başkan Yardımcısı)
Av. Veli Küçük (TBB Genel Sekreteri)
Av. Gökhan Bozkurt (TBB Saymanı)
Av. Hicran Kandemir (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Abdülbaki Çelebi (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Ercan Demir (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Nizam Dilek (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Ali Bayram (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Ramazan Erhan Toprak (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)
Av. Mahmut Karatekin (TBB Disiplin Kurulu Başkanı)
Av. Faik Yıldız (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Fedayi Doğruyol (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Attila Çelik (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Ali Artuk (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Türkan Karakoç (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Gamze Yaşar (TBB Disiplin Kurulu Üyesi)
Av. Haluk Murat Poyraz (TBB Denetleme Kurulu Üyesi)
Av. Ünal Keskin (TBB Denetleme Kurulu Üyesi)
Av. İrfan Vurucu (TBB Denetleme Kurulu Üyesi)
Av. Semih Gökayaz (Adana Barosu Başkanı), 
Av. Kezbannur Aksu (Adana Delegesi),
Av. Sinem Tanrısınatapan (Adana Delegesi),
Av. Bilal Doğan (Adıyaman Barosu Başkanı),
Av. Şeyho Saya (Adıyaman Delegesi),
Av. Mahmut Bulut (Adıyaman Delegesi),
Av. Turgay Şahin (Afyankarahisar Barosu Başkanı),
Av. Cemal Günay (Afyonkarahisar Delegesi),
Av. Selim Tokatlı (Afyonkarahisar Delegesi),
Av. Yasemin Süren (Afyonkarahisar Delegesi),
Av. Mehmet Salih Aydın (Ağrı Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Sıddık Aldemir (Ağrı Delegesi),
Av. Öner Çakar (Ağrı Delegesi),
Av. Ferit Köse (Aksaray Barosu Başkanı),
Av. Abdulkerim Yenil (Aksaray Delegesi),
Av. Levent Bozkurt (Aksaray Delegesi),
Av. Erçin Mevlüt Düzgün (Aksaray Delegesi),
Av. Bahadır Tekeş (Amasya Barosu Başkanı),
Av. Kemal Alpaslan Nalbantoğlu (Amasya Delegesi),
Av. Nuri Murat Polat (Amasya Delegesi),
Av. Neslihan Şenyüz (Amasya Delegesi),
Av. Mehmet Eren Turan (Ankara Barosu Başkanı),
Av. İsmail Cumhur Bozkurt (Ankara Delegesi),
Av. Ali Özdemir (Ankara Delegesi),
Av. Murat Şanlı (Ankara Delegesi),
Av. Sevilay Sarıkaya (Ankara Delegesi),
Av. Hava Orhon (Ankara Delegesi),
Av. Kaya Yelek (Ankara Delegesi),
Av. Hüseyin Geçilmez (Antalya Barosu Başkanı),
Av. Alper Tunga Bacanlı (Antalya Delegesi),
Av. Polat Balkan (Antalya Delegesi),
Av. Can Ercan (Antalya Delegesi),
Av. Cenk Soyer (Antalya Delegesi),
Av. Murat Yolçu (Ardahan Barosu Başkanı),
Av. Ahmet Yavuz Yılmaz (Ardahan Delegesi),
Av. Müzeyyen Çifçi Yolaçan (Ardahan Delegesi),
Av. Mahir Karabacak (Ardahan Delegesi),
Av. Ayla Varan (Artvin Barosu Başkanı),
Av. Çetin Tekdoğan (Artvin Delegesi),
Av. Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin Delegesi),
Av. Necdet Aydın (Artvin Delegesi),
Av. Anıl Yetişkin (Aydın Barosu Başkanı),
Av. Nalan Yarkın (Aydın Delegesi),
Av. Savaş Akçöltekin (Aydın Delegesi),
Av. Ufuk Güneş (Aydın Delegesi),
Av. Erol Kayabay (Balıkesir Barosu Başkanı),
Av. Keziban Kalcı (Balıkesir Delegesi),
Av. Gence Gökhan Özer (Balıkesir Delegesi),
Av. Erkan Sakarya (Balıkesir Delegesi),
Av. Ferhat Parlatır (Bartın Barosu Başkanı),
Av. Recep Ahmet Çavuşoğlu (Bartın Delegesi),
Av. Engin Uzun (Bartın Delegesi),
Av. Nail Öztürk (Bartın Delegesi),
Av. Erkan Şenses (Batman Barosu Başkanı),
Av. Ahmet Sevim (Batman Delegesi),
Av. Abdulhamit Çakan (Batman Delegesi),
Av. Ahmet Öztekin (Batman Delegesi),
Av. Serkan Pekmezci (Bayburt Barosu Başkanı),
Av. Sabri Erdal Güngör (Bayburt Delegesi),
Av. Erol Birni (Bayburt Delegesi),
Av. Şenol Yılmaz (Bayburt Delegesi),
Av. Halime Aynur (Bilecik Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Zafer Önen (Bilecik Delegesi),
Av. Naci Can (Bilecik Delegesi),
Av. Ahmet Mete (Bilecik Delegesi),
Av. Ömer Faruk Hülakü (Bingöl Barosu Başkanı),
Av. Cevat İshakoğlu (Bingöl Delegesi),
Av. Ahmet Serhat Aydın (Bingöl Delegesi),
Av. Nihat Buğrahan (Bingöl Delegesi),
Av. Fuat Özgül (Bitlis Barosu Başkanı),
Av. Hamza Gül (Bitlis Delegesi),
Av. Halil İbrahim Bayil (Bitlis Delegesi),
Av. Kadir Köstekçi (Bitlis Delegesi),
Av. Sabri Erhendekçi (Bolu Barosu Başkanı),
Av. Ahmet Kemal Akşemsettinoğlu (Bolu Delegesi),
Av. Ferit Atalay (Bolu Delegesi),
Av. Umut Doğuş (Bolu Delegesi),
Av. Ramazan Gedik (Burdur Barosu Başkanı),
Av. Dilek Alaybeyoğlu (Burdur Delegesi),
Av. Ayşegül Türker (Burdur Delegesi),
Av. İsmail Özbek (Burdur Delegesi),
Av. Metin Öztosun (Bursa Barosu Başkanı),
Av. Asude Şenol (Bursa Delegesi),
Av. Mefharet Öztürk Ceylantepe (Bursa Delegesi),
Av. Hüsniye Altın Yeşil (Bursa Delegesi),
Av. Soner Aydın (Çanakkale Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Altın (Çanakkale Delegesi),
Av. Adnan Güler (Çanakkale Delegesi),
Av. Bülent Şarlan (Çanakkale Delegesi),
Av. Mustafa Deniz (Çankırı Barosu Başkanı),
Av. Şerafettin Sami Yıldırım (Çankırı Delegesi),
Av. Savaş Yağcı (Çankırı Delegesi),
Av. Turan Kalıpcı (Çorum Barosu Başkanı),
Av. Neslihan Boyabatlı (Çorum Delegesi),
Av. Yaşar Okumuş (Çorum Delegesi),
Av. Ekrem Sülük (Çorum Delegesi),
Av. Adnan Demirdöğer (Denizli Barosu Başkanı),
Av. Kamil Doğan (Denizli Delegesi),
Av. Ahmet Sağtaş (Denizli Delegesi),
Av. Ali Alpay (Denizli Delegesi),
Av. Nahit Eren (Diyarbakır Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Emin Aktar (Diyarbakır Delegesi),
Av. Sertaç Buluttekin (Diyarbakır Delegesi),
Av. Ahmet Özmen (Diyarbakır Delegesi),
Av. Taner Çakır (Düzce Barosu Başkanı),
Av. Ali Dilber (Düzce Delegesi),
Av. İbrahim Kırıkcı (Düzce Delegesi),
Av. Yılmaz Şahin (Düzce Delegesi),
Av. Tacettin Sivrikaya (Edirne Barosu Başkanı),
Av. Ahmet Uludağ (Edirne Delegesi),
Av. Celali Ortaç (Edirne Delegesi),
Av. Edip Can Yayalar (Edirne Delegesi),
Av. Mustafa Yentür (Elazığ Barosu Başkanı),
Av. Kenan Kadıyoran (Elazığ Delegesi),
Av. İbrahim Gök (Elazığ Delegesi),
Av. Levent Çeşme (Elazığ Delegesi),
Av. Adem Aktürk (Erzincan Barosu Başkanı),
Av. Can Tekin (Erzincan Delegesi),
Av. Lokman Okumuş (Erzincan Delegesi),
Av. Yavuz Şahin (Erzincan Delegesi),
Av. Talat Göğebakan (Erzurum Barosu Başkanı),
Av. Nesrullah Avar (Erzurum Delegesi),
Av. Alparslan Başlıcan (Erzurum Delegesi),
Av. Tolga Terzioğlu (Erzurum Delegesi),
Av. Mustafa Elagöz (Eskişehir Barosu Başkanı),
Av. Necmi Kapar (Eskişehir Delegesi),
Av. İbrahim Malkoç (Eskişehir Delegesi),
Av. Yaşar Karagöl (Eskişehir Delegesi),
Av. İskender Kahraman (Gaziantep Barosu Başkanı),
Av. Serdar Serçe (Gaziantep Delegesi),
Av. Bektaş Şarklı (Gaziantep Delegesi),
Av. Bülent Duran (Gaziantep Delegesi),
Av. Soner Karademir (Giresun Barosu Başkanı),
Av. Gültekin Uzunalioğlu (Giresun Delegesi),
Av. Şükrü Kocuk (Giresun Delegesi),
Av. Tezcan Sürücü (Giresun Delegesi),
Av. Metin Aslan (Gümüşhane Barosu Başkanı),
Av. Abdulhalim Tarhan Mısırlıoğlu (Gümüşhane Delegesi),
Av. Haluk Emin Kutlutan (Gümüşhane Delegesi),
Av. İbrahim Taşdemir (Gümüşhane Delegesi),
Av. Ergün Canan (Hakkari Barosu Başkanı),
Av. Feridun Güler (Hakkari Delegesi),
Av. Erdal Safalı (Hakkari Delegesi),
Av. Orhan Fidan (Hakkari Delegesi),
Av. Hüseyin Cihat Açıkalın (Hatay Barosu Başkanı),
Av. Hüseyin Dilmeç (Hatay Delegesi),
Av. Necat Kültür (Hatay Delegesi),
Av. Murat Bora Oğuz (Hatay Delegesi),
Av. Serkan Alakan (Iğdır Barosu Başkanı),
Av. Mahmut Kızılkurt (Iğdır Delegesi),
Av. Zeynep Ud Keskin (Iğdır Delegesi),
Av. Hakan Tebik (Iğdır Delegesi),
Av. Ünsal Çankaya (Isparta Barosu Başkanı),
Av. Erol Berber (Isparta Delegesi),
Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu (Isparta Delegesi),
Av. Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı),
Av. Zeki Diren (İstanbul Delegesi),
Av. Süleyman Sefa Bilgiç (İstanbul Delegesi),
Av. Haluk Burcuoğlu (İstanbul Delegesi),
Av. Uğur Yetimoğlu (İstanbul Delegesi),
Av. Berrin Adıyaman (İstanbul Delegesi),
Av. Yalçın Veziroğlu (İstanbul Delegesi),
Av. İrfan Akyürek (İstanbul Delegesi),
Av. Turgay Demirci (İstanbul Delegesi),
Av. Hüseyin Özbek (İstanbul Delegesi),
Av. Filiz Saraç (İstanbul Delegesi),
Av. Ufuk Özkap (İstanbul Delegesi),
Av. Özlem Aksungar (İstanbul Delegesi),
Av. Ümit Kocasakal (İstanbul Delegesi),
Av. Özkan Yücel (İzmir Barosu Başkanı),
Av. Sibel Ünlü Hasdemir (İzmir Delegesi),
Av. Sefa Yılmaz (İzmir Delegesi),
Av. Serkan Cengiz (İzmir Delegesi),
Av. Muhammed Burak Gül (Kahramanmaraş Barosu Başkanı),
Av. Osman Solak (Kahramanmaraş Delegesi),
Av. Mükremin Demir (Kahramanmaraş Delegesi),
Av. Ahmet Güngör (Kahramanmaraş Delegesi),
Av. Emrah Köklü (Karabük Barosu Başkanı),
Av. Habibe Kuzyaka (Karabük Delegesi),
Av. Necati Kuru (Karabük Delegesi),
Av. Sibel Şirin (Karabük Delegesi),
Av. Oktay Yılmaz (Karaman Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Ayçiçek (Karaman Delegesi),
Av. Cengiz Özler (Karaman Delegesi),
Av. Murat Öztürk (Karaman Delegesi),
Av. Fettah Çapkurt (Kars Barosu Başkanı),
Av. Cevdet Uçungan (Kars Delegesi),
Av. Kerem Çavli (Kars Delegesi),
Av. Kahraman Özçağin (Kars Delegesi),
Av. Özgür Demir (Kastamonu Barosu Başkanı),
Av. Rıdvan Galip Ergün (Kastamonu Delegesi),
Av. Hasan Hüseyin Adanur (Kastamonu Delegesi),
Av. Seyfettin Civelekoğlu (Kastamonu Delegesi),
Av. Ali Köse (Kayseri Barosu Başkanı),
Av. Adnan Danış (Kayseri Delegesi),
Av. Ertan Alev (Kayseri Delegesi),
Av. Talat Apaydın (Kırıkkale Barosu Başkanı),
Av. Ayhan Candan (Kırıkkale Delegesi),
Av. Enver Kılıç (Kırıkkale Delegesi),
Av. Cebrail Veske (Kırıkkale Delegesi),
Av. Turgay Hınız (Kırklareli Barosu Başkanı),
Av. Şaban Koray Şentürk (Kırklareli Delegesi),
Av. Nilüfer Gençtürk Onat (Kırklareli Delegesi),
Av. Atay Akyüz (Kırklareli Delegesi),
Av. Onur Çanta (Kırşehir Barosu Başkanı),
Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu (Kırşehir Delegesi),
Av. Ahmet Emin Güneş (Kırşehir Delegesi),
Av. Yücel Yılmaz (Kırşehir Delegesi),
Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu (Kilis Barosu Başkanı),
Av. Abdurrahman Gündüz (Kilis Delegesi),
Av. Mahmut Şekeroğlu (Kilis Delegesi),
Av. Mehmet Fatih Yalçın (Kilis Delegesi),
Av. Bahar Gültekin Candemir (Kocaeli Barosu Başkanı),
Av. Başar Değer (Kocaeli Delegesi),
Av. Gülhanım Kara (Kocaeli Delegesi),
Av. Volkan Koçak (Kocaeli Delegesi),
Av. Mustafa Aladağ (Konya Barosu Başkanı),
Av. Hamdi Canevi (Konya Delegesi),
Av. Cemil Yılmaz Kart (Konya Delegesi),
Av. Güneş Gül (Konya Delegesi),
Av. Ahmet Atam (Kütahya Barosu Başkanı),
Av. Osman Marangozoğlu (Kütahya Delegesi),
Av. Ahmet Sami Kutlu (Kütahya Delegesi),
Av. Ali Sevören (Kütahya Delegesi),
Av. Onur Demez (Malatya Barosu Başkanı),
Av. Feridun Önal (Malatya Delegesi),
Av. Zeliha Gültekin (Malatya Delegesi),
Av. Ümit Rona (Manisa Barosu Başkanı),
Av. Filiz Zeybek (Manisa Delegesi),
Av. Ali Arslan (Manisa Delegesi),
Av. Ayşe Hasar (Manisa Delegesi),
Av. İsmail Elik (Mardin Barosu Başkanı),
Av. Mahmut Güven (Mardin Delegesi),
Av. Medeni Ayhan (Mardin Delegesi),
Av. Azat Yıldırım (Mardin Delegesi),
Av. Gazi Özdemir (Mersin Barosu Başkanı),
Av. Fatma Demircioğlu (Mersin Delegesi),
Av. Levent Demir (Mersin Delegesi),
Av. Şenol Yücesoy (Mersin Delegesi),
Av. Cumhur Uzun (Muğla Barosu Başkanı),
Av. Mehmet Karaarslan (Muğla Delegesi),
Av. Sezayi Gökmen (Muğla Delegesi),
Av. Kadir Karaçelik (Muş Barosu Başkanı),
Av. Abdulbaki Aktaş (Muş Delegesi),
Av. Rumet Agit Özer (Muş Delegesi),
Av. Murat Boz (Nevşehir Barosu Başkanı),
Av. Mustafa Necmi Öncül (Nevşehir Delegesi),
Av. Suat Öztürk (Nevşehir Delegesi),
Av. Özer Hasan Duru (Nevşehir Delegesi),
Av. Emin Alper Öztürk (Niğde Barosu Başkanı),
Av. Şerife Ünkesen (Niğde Delegesi),
Av. Mustafa Durmaz (Niğde Delegesi),
Av. Erdem Ener Keskin (Niğde Delegesi),
Av. Sibel Torun (Ordu Barosu Başkanı),
Av. İrfan Yıldız Beşlioğlu (Ordu Delegesi),
Av. Birsen Uçar (Ordu Delegesi),
Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan (Osmaniye Barosu Başkanı),
Av. Yavuz Yakıt (Osmaniye Delegesi),
Av. Mehmet Karakoç (Osmaniye Delegesi),
Av. Dilem Aksoy (Osmaniye Delegesi),
Av. Ümit Peçe (Rize Barosu Başkanı),
Av. Sedat Bıçakcı (Rize Delegesi),
Av. Memduh Eldeş (Rize Delegesi),
Av. Ali Rıza Sancaktutan (Rize Delegesi),
Av. İlknur Ebiz Yıldız (Sakarya Barosu Başkanı),
Av. Recep Hacıeyüpoğlu (Sakarya Delegesi),
Av. Ömer Doğru (Sakarya Delegesi),
Av. Zafer Kazan (Sakarya Delegesi),
Av. Pınar Gürsel Yıldıran (Samsun Barosu Başkanı),
Av. Neşe Deniz (Samsun Delegesi),
Av. Gül Külcü (Samsun Delegesi),
Av. Yusuf Ziya Dereli (Samsun Delegesi),
Av. Kenan Bilge (Siirt Barosu Başkanı),
Av. Tahir Yılmaz (Siirt Delegesi),
Av. Mehmet Fevzi İğrek (Siirt Delegesi),
Av. Mehmet Sabır Taş (Siirt Delegesi),
Av. Funda Öztürk Altuntaş (Sinop Barosu Başkanı),
Av. Hüseyin Çelik (Sinop Delegesi),
Av. Kadir Olgunsoy (Sinop Delegesi),
Av. Selma Güney Açıkel (Sinop Delegesi),
Av. Fatih Sevim (Sivas Barosu Başkanı),
Av. Yüksel Köse (Sivas Delegesi),
Av. Mehmet Temel (Sivas Delegesi),
Av. Hakan Bahadır (Sivas Delegesi),
Av. Mehmet Velat İzol (Şanlıurfa Barosu Başkanı),
Av. Hikmet Delebe (Şanlıurfa Delegesi),
Av. Abdullah Öncel (Şanlıurfa Delegesi),
Av. Murat Çakmak (Şanlıurfa Delegesi),
Av. Rojhat Dilsiz (Şırnak Barosu Başkanı),
Av. Bülent Doğaner (Şırnak Delegesi),
Av. Mehmet Aydın Aydın (Şırnak Delegesi),
Av. Sedat Tekneci (Tekirdağ Barosu Başkanı),
Av. Huriye Altay Erol (Tekirdağ Delegesi),
Av. Serçin Deneri (Tekirdağ Delegesi),
Av. Murat İşcan (Tekirdağ Delegesi),
Av. Melih Yardımcı (Tokat Barosu Başkanı),
Av. İlhami Haykır (Tokat Delegesi),
Av. Hadiye Ardahanlı (Tokat Delegesi),
Av. Mustafa Kök (Tokat Delegesi),
Av. Duygu Keleş Aydın (Trabzon Barosu Başkanı),
Av. Hakan Orhan (Trabzon Delegesi),
Av. Yaşar Ramazanoğlu (Trabzon Delegesi),
Av. Hatice Bekar Uzun (Trabzon Delegesi),
Av. Kenan Çetin (Tunceli Barosu Başkanı),
Av. Fatma Kalsen (Tunceli Delegesi),
Av. Bülent Taş (Tunceli Delegesi),
Av. Cem Sayel Toprak (Tunceli Delegesi),
Av. Emin Coşkun (Uşak Barosu Başkanı),
Av. Dilek Akagün (Uşak Delegesi),
Av. Rıza Albay (Uşak Delegesi),
Av. Özgür Boz (Uşak Delegesi),
Av. Zülküf Uçar (Van Barosu Başkanı),
Av. Alihan Öztürk (Van Delegesi),
Av. Burhan Buğday (Van Delegesi),
Av. Faruk Çağlar (Van Delegesi),
Av. Elif Turnacı Çavuş (Yalova Barosu Başkanı),
Av. İhsan Yıldız (Yalova Delegesi),
Av. Hakan Gergeroğlu (Yalova Delegesi),
Av. Yasemin Pasin (Yalova Delegesi),
Av. Muhsin Ayanoğlu (Yozgat Barosu Başkanı),
Av. Ruhi Bacanlı (Yozgat Delegesi),
Av. Seyit Mehmet Ekinci (Yozgat Delegesi),
Av. Mehmet Şimşek (Yozgat Delegesi),
Av. Türker Kapkaç (Zonguldak Barosu Başkanı),
Av. Özel Eroğlu (Zonguldak Delegesi),
Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu (Zonguldak Delegesi),
Av. Hikmet Yücel (Zonguldak Delegesi),